• 0% koffein
 • 100% smak
 • Till din brevlåda

Integritetspolicy & GDPR

Personuppgiftspolicy

AVY värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Vår policy fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

AVY Blends med organisationsnummer 559347-4843, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingar sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter inhämtas och behandlas?

AVY hanterar personuppgifter som du i första hand själv lämnar direkt till oss, t.ex. när du gör beställningar eller registrerar dig på webbsidan, kontaktar oss eller prenumererar på nyhetsbrev. Uppgifter samlas även in genom cookies för att kunna administrera dina köp och för att förbättra din användarupplevelse.

 De personuppgifter som du förser oss med och som vi samlar in är följande:

 1. Namn och personnummer
 2. Adress
 3. Telefonnummer
 4. Emailadress
 5. Företagsinformation
 6. Betalningsuppgifter
 7. Kontoinformation
 8. IP-adress och information om din användning av Bolagets webbplats
 9. Information om besöksstatistik vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev
 10. Uppgifter om dina inköp

Om du kommunicerar med oss via e-post, post, eller någon annan form av kommunikation, kommer vi eventuellt att spara denna korrespondens samt innefattande information (såsom namn, e-postadress, kontaktinformation och all den personliga information som du tillhandahåller i meddelandet eller till eventuella formulär) och använda den för att svara på eller hantera ditt ärende eller skicka korrekt typ av marknadsföring.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Betalleverantör
Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Fraktbolag
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget som du beställer dina varor via. Endast PostNord erbjuds som standard alternativ till frakt och därför kommer dina uppgifter delas med dem. Om du gör en unik beställning där frakt hanteras manuellt med annat bolag förbehåller vi oss rätten att dela informationen med valt bolag. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.

Varför hanterar vi personuppgifter?

AVY behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som i så fall anges vid tidpunkten för inhämtningen:

 1. För att kunna hantera din beställning och administrera ditt användarkonto/kundprofil
 2. Möjliggöra kundtjänstkommunikation och ge god service på dina frågor du har till oss som kund
 3. Analys av ditt beteende på vår webbsida för att utveckla, leverera och förbättra våra webbshop och dess tjänster
 4. För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer
 5. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende krav i bokföringslagen
 6. För att kunna skicka personaliserad marknadskommunikation

AVY kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners, personuppgiftsbiträden samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster i marknadsföringssyfte och för att fullgöra vår förpliktelse mot dig. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.  

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla syftet med vilket personuppgifterna samlades in och för att efterleva gällande lagar. Samt under överskådlig framtid för marknadsföringssyfte i enlighet med gällande lagar. Ni kan alltid begära att vi ska ta bort informationen om er, detta gör ni genom att kontakta hello@avyblends.com. Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste interaktion med oss.

Ändringar i denna integritetspolicy
AVY förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Information om cookies
AVY använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookies är små textfiler som om sparas på din dator och som gör det möjligt att behålla din anslutning till webbplatsen. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Genom att godkänna AVY's allmänna villkor och/eller denna Sekretess- och integritetspolicy och/eller använda AVY webbsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här.

Frågor angående integritetspolicyn
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på hello@avyblends.com.

Datainspektionens förklaring

Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl). Skälen finns i den första delen av förordningen. På denna sida har vi lyft ut den delen. Dataskyddsförordningens artiklar hittar du här:

Europaparlamentet och europeiska unionens råd har antagit denna förordning med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (EUT C 229, 31.7.2012, s. 90.), med beaktande av Regionkommitténs yttrande (EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.), i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet*, och av följande skäl:

* Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 8 april 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 april 2016.

(1)
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(2)
Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter bör, oavsett deras medborgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Avsikten med denna förordning är att bidra till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning och konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska personers välbefinnande.

(3)
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) syftar till att harmonisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna.

(4)
Behandlingen av personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor. Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Denna förordning respekterar alla grundläggande rättigheter och iakttar de friheter och principer som erkänns i stadgan, såsom de fastställts i fördragen, särskilt skydd för privat- och familjeliv, bostad och kommunikationer, skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol samt kulturell, religiös och språklig mångfald.

(5)
Den ekonomiska och sociala integration som uppstått tack vare den inre marknaden har lett till en betydande ökning av de gränsöverskridande flödena av personuppgifter. Utbytet av personuppgifter mellan offentliga och privata aktörer, inbegripet fysiska personer, sammanslutningar och företag, över hela unionen har ökat. Nationella myndigheter i medlemsstaterna uppmanas i unionsrätten att samarbeta och utbyta personuppgifter för att vara i stånd att fullgöra sina uppdrag eller utföra arbetsuppgifter för en myndighet som finns i en annan medlemsstat.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-beaktandesatser/